Om boränta

Den som för första gången tar ett bolån ställs inte sällan inför en begreppsvärld och mängd med fakta som man till stor del är helt främmande inför. De flesta vet att man ska betala ränta på de lån man tar, att man kan binda sin ränta över en längre tid eller så kan man låta räntan vara rörlig. Kanske har man sett på nyheterna att nu går räntan upp och nu går den ner – ibland nämns en konkret anledning och andra gånger talas det mer luddigt om konjunktursvängningar.

Det kan vara värt att sätta sig in i termer som reporänta, hur detta påverkar våra boräntor och, i slutändan, våra månadskostnader och vår privatekonomi. Här på Boräntor.se kan du reda ut begreppen och se vad dessa innebär i teori och praktik. Vi ger tydliga exempel på hur din ekonomi påverkas och hur du kan agera för att dina boräntor ska falla så väl ut som möjligt.

Om boränta

Vad är reporänta?

Reporänta är ett begrepp som de flesta känner igen men som väldigt många kanske inte riktigt vet vad det är, i alla fall inte i praktiken. Ett annat ord som man känner igen är styrränta och man skulle lätt kunna tro att det är två olika begrepp eftersom bägge används ganska mycket, dock är det så att det handlar om samma begrepp, bara två olika uttryck.

Anledningen till att reporänta kan kallas ”styrränta” är att det är just det den är. Banker kan köpa eller rättare sagt lån sig säkerhet av centralbanker, i form av värdepapper. Den ränta som centralbanken lånar ut till är själva reporäntan och när denna förändras så ger det oftast omedelbara förändringar i marknadsräntorna, vilka i sin tur är anpassade efter tillgång och efterfrågan. Genom att sätta denna reporänta kan alltså centralbankerna påverka marknaden, därför är det fullständigt logiskt att uttrycket styrränta fått sådan genklang.


Reporänta – hur funkar det i praktiken?

Att svara entydigt och kortfattat på ovan nämnda fråga skulle kunna bli en invecklad historia men vill man förstå hur det går till när reporäntan påverkar marknadsräntorna, vilka i sin tur påverkar oss alla, så kan man säga att centralbanker, eller riksbanker har till sin huvudsakliga uppgift att hantera inflationen, det vill säga pengars värde. Vill man hårddra det hela så ger höga räntor lägre inflation och låga räntor högre inflation.

På grund av alltför förmånliga lån så kan alltså för mycket pengar komma i rörelse och pengarna i sig förlorar i värde. Delvis på grund av alltför generösa lån har många länder hamnat i kris. Därför måste inflationen hållas på en hanterbar nivå och det verktyg som ett lands centralbank har till hands är just reporäntan. Därför är olika valutor olika värda, vill man generalisera så har valutor med hög reporänta högre status bland investerare eftersom dessa är mindre sårbara för inflation och därför är mindre sannolika att tappa i värde.


Reporänta och boränta – hur påverkas låntagaren?

Det är givetvis inte centralbankerna som direkt bestämmer vilka räntor banker ska sätta och följa, däremot påverkas låntagaren, direkt och indirekt. Boräntor påverkas mest av marknadsräntorna, alltså de räntor som baseras på tillgång och efterfrågan. Är det många hus på marknaden så märks det på räntornas nivåer, är det brist så märks det också.

Dock påverkas marknadsräntorna även av just reporäntor och det kan räcka med ett rykte om att reporäntan ska höjas eller sänkas för att marknaden och dess räntor ska reagera. Alltså kan man med fog säga att reporäntan påverkar låntagarens situation och därför kan det vara bra att hålla koll på hur läget ser ut.


Sänkt reporänta stimulerar konsumtion

Som tidigare nämnts så innebär hög reporänta låg inflation. Dock kan det vara så att för låg inflation kan innebära att saker inte rör sig så mycket på marknaden, därför kan exempelvis riksbanken sänka räntan i hopp om att konsumtionen ska komma igång. Om man ska ta ett lån är det viktigt att hålla koll på dylika förfaranden, det kan ha stor påverkan på hur din lånesituation kan komma att se ut.

Ett tips är att se hur olika banker och kreditinstitut reagerar på exempelvis reporäntan. Här kan en jämförelsetjänst som Boräntor.se komma till användning.