Finansinspektionen: små problem med ökad skuldsättning

För ett par veckor sedan presenterade Finansinspektionen undersökningen av bolånemarknaden för 2015. Denna undersökning är minst sagt hett stoff eftersom frågan om bopriser och hushållens skuldsättning verkligen är på tapeten. Finansinspektionens bolåneundersökning för 2015 är den sjätte i ordningen och sällan har den uppmärksammats i så stor omfattning som den här gången.

Små risker med ökad skuldsättning

I bolåneundersökningen framgår tydligt att det faktum att bostadspriserna ökar snabbt innebär att skuldsättningen i förhållande till inkomsterna blir större. Detta illustreras med skuldkvoten, som visar förhållandet mellan den totala skulden med bostaden som säkerhet och den disponibla inkomsten, det vill säga inkomsten efter skatt. Skuldkvoten för nya bolån ökade från 387% till 406% mellan 2014 och 2015. Samtidigt innebär detta enligt Finansinspektionen inget större problem ur en privatekonomisk synvinkel, detta bland annat på grund av att det är så billigt att låna.

Hushållen har goda marginaler

I Finansinspektionens rapport står att läsa att riskerna med den ökade skuldsättningen bland hushållen är små rent privatekonomiska. Man pekar i stället på mer makroekonomiska faktorer såsom tillväxt och inflation/deflation. Siffror i rapporten visar att hushåll som har mycket små marginaler tenderar att bli färre och de flesta hushåll har en mycket god marginal även om räntorna skulle stiga brant och/eller inkomsterna skulle sjunka. Detta påvisas i en rad så kallade stresstester som myndigheten har gjort.

Att det verkar finnas goda marginaler märks också i uppgifterna om att det är fler hushåll som amorterar på sina bolån. Trenden är stigande ända sedan 2011 och för år 2015 var det 67% av bolånetagarna som amorterade.

Bolånetaket har gett stor effekt

I bolåneundersökningen har Finansinspektionen också tittat på belåningsgrader i förhållande till både bolånetaket och den nya regleringen om amorteringskrav som införs den 1 juni. Enligt rapporten har den totala belåningsgraden minskat sedan införandet av bolånetaket. Skillnaden är ett par procentenheter, vilket på pappret inte är så mycket men i reella tal sett till kronor och ören är minskningen enorm.